Mūsų pagrindinės veiklos sritys yra akademinė ir socialinė veikla. Tačiau atsižvelgiame ne tik į šias sritis. Mums rūpi, kad aktualios ir svarbios naujienos pasiektu jus laiku, laisvalaikis būtų turiningas ir įdomus. Be to siekiame bendradarbiauti ir ieškoti naujų partnerių bei rėmėjų, kad išsikelti tikslai būtų įgyvendinti šimtu procentų.

Akademinių reikalų komiteto funkcijos:
1. Atstovauti studentus kolegijos ir kitų organizacijų darbo grupėse, kuriose svarstomi akademiniai klausimai.
2. Dalyvauti studijų programų tobulinimo procese.
3. Rengti apklausas akademiniais klausimais.
4. Skatinti akademinį sąžiningumą kolegijos ir Klaipėdos miesto mastu.
5. Organizuoti viešus renginius/akcijas/paskaitas/diskusijas akademine tematika.
6. Konsultuoti studentus akademiniais klausimais.
7. Teikti pasiūlymus vidinių KVK SA dokumentų tobulinimui.
8. Bendradarbiauti su kolegijos administracija akademiniais klausimais.

Socialinių reikalų komiteto funkcijos:
1. Atstovauti studentus kolegijos ir kitų organizacijų darbo grupėse, kuriose svarstomi socialiniai klausimai.
2. Rengti apklausas socialiniais klausimais.
3. Rūpintis įvairią negalią turinčių studentų integracija kolegijoje.
4. Organizuoti viešus renginius/akcijas/paskaitas/diskusijas socialine tematika.
5. Skatinti studentų toleranciją, fizinį aktyvumą, pilietiškumą.
6. Bendradarbiauti su kolegijos administracija, bendrabučių administracija bei tarybomis.
7. Spręsti bendrabučiuose kylančias problemas, dėl taisyklių, tvarkos palaikymo, inventoriaus.
8. Konsultuoti studentus socialiniais klausimais.
9. Gerinti studentų socialinę aplinką kolegijoje.

Ryšių su visuomene komiteto funkcijos:
1. Viešinti studentams aktualią informaciją visais kanalais ir priemonėmis.
2. Formuoti KVK SA įvaizdį viešojoje erdvėje.
3. Stiprinti KVK SA matomumą kolegijos, Klaipėdos miesto bei kitų organizacijų renginiuose.
4. Tobulinti ir užtikrinti KVK SA vidinę ir išorinę komunikaciją.
5. Rašyti straipsnius apie KVK SA veiklas.
6. Fiksuoti KVK SA veiklų akimirkas.
7. Kurti filmukus, plakatus apie KVK SA.
8. Talpinti informaciją www.kvksa.lt tinklalapyje, facebook paskyroje ir kitose svetainėse.
9. Administruoti facebook grupes.
10. Palaikyti ryšius su kitomis organizacijomis.

Rinkodaros- Projektų komiteto funkcijos:
1. Ieškoti finansavimo šaltinių SA veikloms įgyvendinti.
2. Išlaikyti bendradarbiavimą su rėmėjais ir partneriais.
3. Kurti ir platinti KVK SA atributiką.
4. Prižiūrėti reklaminius stendus.
5. Formuoti KVK SA įvaizdį išorėje.
6. Ieškoti projektų finansavimo šaltinių.
7. Rašyti ir teikti projektus.
8. Generuoti idėjas.
9. Prižiūrėti projektų įgyvendinimą/vykdymą.

Laisvalaikio komiteto funkcijos:
1. Organizuoti pramoginius renginius kolegijos ir Klaipėdos miesto mastu.
2. Organizuoti kultūrinius renginius kolegijos ir Klaipėdos miesto mastu.
3. Dalyvauti renginiuose reprezentuojant KVK SA.
4. Vykdomomis veiklomis pritraukti naujų narių į KVK SA.

Žmogiškųjų išteklių komiteto funkcijos:
1. Supažindinti, pritraukti ir išlaikyti naujus narius KVK SA.
2. Motyvuoti KVK SA narius, palaikyti gerą atmosferą organizacijos viduje.
3. Organizuoti ir iniciuoti KVK SA narių kompetencijų kėlimą.
4. Organizuoti neformalias veiklas.
5. Palaikyti ryšį su Alumniais, įtraukti juos į KVK SA veiklą.
6. Rinkti esamų KVK SA narių ir Alumnių kontaktus.
7. Rengti apklausas KVK SA nariams ir spręsti vidines problemas.