No comments yet

Kandidatai į prezidento, valdybos bei akademinės tarybos pareigas

PREZIDENTAS

Prezidentas – vienasmenis KVK SA valdymo organas, KVK SA vadovas, atstovaujantis
KVK SA, KVK ir už jos ribų. Prezidentas vadovauja ir atstovauja KVK SA, organizuoja ir atsako už KVK SA ūkinę ir finansinę veiklą, turi sprendžiamojo balso teisę be papildomo delegavimo KVK Taryboje, KVK
Direktorate, Valdybos posėdžiuose, priima sprendimus kitais klausimais, kurie nėra tiesiogiai pavesti kitiems KVK SA
struktūriniams organams.

Akvilė Žebelytė

Jos CV bei motyvacinis laiškas

VALDYBA

Valdyba – tai kolegialus KVK SA valdymo organas. Valdyba tvirtina Darbo reglamentą renka asmenis į KVK Akademinę tarybą iki artimiausio rinkiminio Visuotinio
susirinkimo, jeigu Visuotinio susirinkimo deleguoti atstovai nevykdo ar negali vykdyti jiems paskirtų
funkcijų arba savo noru atsisako paskirtų pareigų, teikia Visuotiniam susirinkimui Valdybos metinę veiklos ataskaitą, skatina bendradarbiavimą tarp KVK F SA, tvirtina Prezidento teikiamą KVK SA vienerių metų veiklos planą ir jam įgyvendinti
numatomą biudžetą, svarsto ir sprendžia dėl Asocijuotųjų, Tikrųjų narių padarytų Įstatų arba kitų vidaus
dokumentų pažeidimų, Darbo reglamento nustatyta tvarka

Ieva Pintverytė

Jos CV bei motyvacinis laiškas

Samanta Olšvikytė

Jos CV bei motyvacinis laiškas

Deividas Graužinis

Jo CV bei motyvacinis laiškas

Lukas Šotas

Jo CV bei motyvacinis laiškas

AKADEMINĖ TARYBA

Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas. Akademinė taryba nustato studijų tvarką, tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama, nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, taip pat dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų eiti pareigas organizavimo tvarką, tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir dėl Kolegijos struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir Kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos kokybę ir lygį.

Monika Markevičiūtė

Jos CV bei motyvacinis laiškas

Vilhelmas Trynkinas

Jo CV bei motyvacinis laiškas