DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Kokios yra stipendijos ir kokie jų dydžiai?

 Skatinamosios stipendijos:

Klaipėdos valstybinėje kolegijoje yra 4 stipendijų rūšys: skatinamoji, vienkartinė, vienkartinė socialinė bei tikslinė.

Skatinamoji stipendija – yra skiriama geriausiai mokantiems studentams, kurie neturi akademinių skolų, drausminių nuobaudų ir/ar finansinių įsiskolinimų kolegijai. Yra du skatinamosios stipendijos dydžiai:

 1. Bazinė – 1 Bazinė socialinė išmoka 1 (toliau – BSI) (40 eur). Skiriama studentams, kurių svertinis vidurkis yra ne mažesnis nei 8.
 2. Padidinta – 2 BSI (80 eur). Skiriama studentams, kurių svertinis vidurkis yra ne mažesnis nei 9 ir visų dalykų semestro vidurkiai yra ne mažesni nei 8.

Vienkartinė – skiriama ne daugiau kaip vieną kartą per semestrą už aktyvią kultūrinę, mokslinę, visuomeninę, sporto veiklą. Šios stipendijos dydis – 1 BSI (40 eur).

Vienkartinė socialinė išmoka – skiriama šeimos narių (tėvų, vaikų, sutuoktinio) mirties atveju ir sudaro 2 BSI (80 eur).

Tikslinė stipendija – skiriama ne daugiau kaip pusei fakultete studijuojančių pedagogikos studijų krypties studentų. Šios stipendijos dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Socialinė stipendija:

Socialinę stipendiją skiria Valstybinis studijų fondas. Jos dydis yra 6,5 BSI (260,00 eur).

Studentai, norintys gauti šią stipendiją, turi užpildyti prašymą valstybinio studijų fondo tinklapyje (vsf.lrv.lt) ir privalo atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 1. Yra iš nepasiturinčių šeimų ar gyvena vieni ir turi teisę gauti socialinę pašalpą pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą.
 2. Turi 45% ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų/vidutinį neįgalumą.
 3. Yra ne vyresni nei 25m. ir jiems iki pilnametystės buvo nustatyta globa arba jų tėvai (tyrėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Kada yra išmokamos stipendijos?

Skatinamosios stipendijos yra mokamos iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Socialinė stipendija yra mokama iki einamojo mėnesio 28 d.

Kokiais atvejais studentas yra šalinamas iš kolegijos?

Studentas šalinamas iš kolegijos, jeigu:

 1. nepasiekia studijų programos apraše numatytų rezultatų;
 2. be pateisinamos priežasties negrįžta iš akademinių atostogų;
 3. negali tęsti studijų dėl įsiteisėjusio teismo nuosprendžio;
 4. nevykdo studijų sutarties su Kolegija finansinių sąlygų;
 5. jeigu studentas pateikė tikrovės neatitinkančius ar klaidinančius duomenis, informaciją ar dokumentus, dėl ko studijų sutartis negalėjo būti sudaryta, vykdoma ar įvykdyta;
 6. nevykdo Kolegijos studijų nuostatuose ir Kolegijos akademinės etikos kodekse numatytų reikalavimų;
 7. turint 3 ir daugiau akademinių skolų.

  Kas būna, jeigu iki egzamino turiu neigiamą iš dalyko?

Visus darbus galėsite atsiskaityti per skolų perlaikymo savaitę, kuri vyksta po sesijos pabaigos. Tą pačią savaitę galėsite išlaikyti ir egzaminą, prie kurio nebuvote prileistas (-a).

Jeigu viduryje semestro, sesijos metu privalau išvykti porai savaičių į užsienį, kokia yra išvykimo tvarka? Ar reikia rašyti  prašymą?

Reikia nueiti į dekanatą ir pasirašyti prašymą, kad leistų egzaminus laikyti anksčiau. Kitu atveju, grįžus iš užsienio egzaminus galima išsilaikyti per skolų perlaikymo savaitę, bet dėstytojai turi būti susipažinę su situacija.

Ar įmanoma pasitikslinti kelintas esu grupėje pagal vidurkį?

Deja, bet tokios galimybės nėra.

Kada galima dalyvauti Erasmus atrankose?

Tarptautinių ryšių skyrius rudens ir pavasario semestruose organizuoja Erasmus+ seminarus, kurių metu pristato judumo galimybes, naujienas bei informuoja studentus apie reikiamus dokumentus atrankai bei atrankos etapus rugsėjo-spalio ir vasario-kovo mėnesiais (tikslios datos nėra).

Pildant anketą pažymai gauti, turite pasirinkti vieną iš atsiėmimų būdų – atsiimti fakulteto administracijoje, atsiimti studijų ir karjeros centre arba atsiųsti skenuotą versiją el. paštu.

Kaip ir kur galiu užpildyti prašymą valstybės remiamai paskolai?

Užpildyti prašymą gauti valstybės remiamai paskolai studijų kainai sumokėti galite valstybinio studijų fondo tinklapyje (vsf.lrv.lt). Pildant prašymą, turite nurodyti sumą, kurią norite gauti, priklausomai nuo to, ar norėsite gauti paskolą tik vienam semestrui sumokėti, ar norėsite sumokėti už visus mokslo metus.

Užpildžius prašymą gauti valstybės remiamai paskolai studijų kainai sumokėti, privalote parašyti prašymą atidėti mokėjimą pas savo fakulteto studijų administratorę, kadangi paskolos išmokamos tik spalio (rudens semestras) ir kovo (pavasario semestras) mėnesių viduryje.

Ar galima išskaidyti mokėjimą už studijas į kelias dalis?

Mokėjimą už studijas galima išskaidyti TIK į 2 dalis. Prašymą išskaidyti mokėjimą už studijas turite užpildyti pas savo fakulteto studijų administratorę.

Kur galiu užsisakyti pažymą apie studijavimą Klaipėdos valstybinėje kolegijoje? Kur ją galiu atsiimti?

Pažymą apie studijavimą kolegijoje bei kitas pažymas galite užsisakyti paspaudus šią nuorodą – https://www.kvk.lt/lt/pazymos/ .

Pildant anketą pažymai gauti, turite pasirinkti vieną iš atsiėmimų būdų – atsiimti fakulteto administracijoje, atsiimti studijų ir karjeros centre arba atsiųsti skenuotą versiją el. paštu.

Kokios yra studentų teisės ir pareigos?

Studentai turi teisę:

 1. studijuoti pagal pasirinktą studijų programą;
 2. studijuoti pagal individualų studijų planą, vadovaudamiesi Akademinės tarybos nustatyta tvarka;
 3. studijuoti pagal daugiau negu vieną studijų programą arba kitus studijų dalykus toje pačioje arba kitoje aukštojoje mokykloje;
 4. vertinti studijuojamų dalykų dėstymo ir studijų aprūpinimo kokybę;
 5. rinktis dėstytojus, jeigu tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai;
 6. siūlyti savo baigiamojo darbo temą arba pasirinkti iš keleto pasiūlytų temų;
 7. atsiskaityti už darbus alternatyviais būdais, jeigu turi negalią, dėl kurios negali atsiskaityti nustatyta tvarka, o alternatyvus atsiskaitymo būdas užtikrina, kad bus pasiekti studijų rezultatai;
 8. kreiptis į Kolegijos administraciją, kad būtų įskaityti studijų toje pačioje arba kitoje aukštojoje mokykloje rezultatai;
 9. kreiptis į Kolegijos administraciją, ginčų nagrinėjimo komisiją dėl savo interesų pažeidimo;
 10. Statuto nustatyta tvarka nutraukti ir atnaujinti studijas;
 11. išeiti akademinių atostogų dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus, arba dėl nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, taip pat kartą per studijų laikotarpį
 12. dėl asmeninių priežasčių, bet ne ilgesniam kaip vienų studijų metų laikotarpiui, neprarandant studento
 13. statuso ir teisės po akademinių atostogų tęsti studijas valstybės finansuojamoje studijų vietoje, jeigu joje studijavo prieš išeidami akademinių atostogų;
 14. laisvai reikšti savo mintis ir pažiūras;
 15. dalyvauti Kolegijos valdymo organuose;
 16. rinkti studentų atstovybę ir būti išrinkti į ją, laisvai burtis į kitas asociacijas;
 17. atlikti savanorišką praktiką arba stažuotę, kuri nėra studijų programos dalis;
 18. naudotis įstatymuose, Statute ir kituose teisės aktuose nustatytomis kitomis teisėmis;
 19. Studentas, neišlaikęs egzamino ar kito galutinio atsiskaitymo, turi teisę šį atsiskaitymą vieną kartą nemokamai pakartoti Akademinės tarybos nustatyta tvarka.

Studentai privalo:

 1. siekti studijų programos apraše numatytų rezultatų;
 2. laikytis Akademinės etikos kodekso, kurį priima Kolegija;
 3. laikytis Mokslo ir studijų įstatymo, Statuto, kitų teisės aktų ir Kolegijos vidaus tvarkos taisyklių.